ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

​ການແກ້ໄຂຄຳສະເໜີກ່ຽວກັບການລັກຊື້-ຂາຍນ້ຳມັນ ແລະ ມົນລະພິດຈາກໂຮງງານເພັດໄລພອນ ຄອນກີດ

ຜູ້ຖາມ: ການແກ້ໄຂຄຳສະເໜີກ່ຽວກັບການລັກຊື້-ຂາຍນ້ຳມັນ ແລະ ມົນລະພິດຈາກໂຮງງານເພັດໄລພອນ ຄອນກີດ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 29/06/2020
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

​ລາຍງານຜົນການຕິດຕາມແກ້ໄຂບັນຫາການເກັບເງິນເຊັນໃບຢັ້ງຢືນອອກຈາກບ້ານ ຊ່ວງພະຍາດໂຄວິດ 19 ບ້ານຜາເມືອງ, ເມືອງບໍລິຄັນ, ​ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ຜູ້ຖາມ: ລາຍງານຜົນການຕິດຕາມແກ້ໄຂບັນຫາການເກັບເງິນເຊັນໃບຢັ້ງຢືນອອກຈາກບ້ານ ຊ່ວງພະຍາດໂຄວິດ 19 ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 29/06/2020
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ