ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

ການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ປະຊາຊົນບ້ານໂນນສະອາດ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີການຊັກຊ້າ​

ຜູ້ຖາມ: ປະຊາຊົນບ້ານໂນນສະອາດ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີການຊັກຊ້າ​ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 18/09/2019
ຕອບ ແລະ ຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

​ແຈ້ງຕອບກ່ຽວກັບຜົນຄົ້ນຄວ້າໃນການກຳນົດວັນທີ 24 ທັນວາ ເປັນວັນຄອບຄົວແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ລະບຸໃນມາດຕາ 54 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008)

ຜູ້ຖາມ: ການກຳນົດວັນທີ 24 ທັນວາ ເປັນວັນຄອບຄົວແຫ່ງຊາດ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 18/09/2019
ຕອບ ແລະ ຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ