ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

​ແກ້ໄຂບັນຫາຊື້ຂາຍຢາງພະລາ ຢູ່ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ 

ຜູ້ຖາມ: ປະຊາຊົນສະເໜີແກ້ໄຂບັນຫາຊື້ຂາຍຢາງພະລາ ຢູ່ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 24/12/2020
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

​ຄໍາຕອບ ແລະ ຄໍາຊີ້ແຈ້ງ ແຂວງອັນຕາປືກ່ຽວກັບ ບັນຫາຮ້ານບັນເທິງ ຕິກນ່າ  ແລະ ຮ້ານເກມອອນລາຍທອບ99 ອິນເຕີເນັດກາເຟ ສະເໜີຂອງປະຊາຊົນ

ຜູ້ຖາມ: ຄໍາຕອບ ແລະ ຄໍາຊີ້ແຈ້ງ ແຂວງອັນຕາປືກ່ຽວກັບ ບັນຫາຮ້ານບັນເທິງ ຕິກນ່າ ແລະ ຮ້ານເກມອອນລາຍທອບ99 ອິນເຕີເນັດກ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 28/10/2020
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ