ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ່ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

ປະຊາຊົນ ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ສະເໜີຖາມພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຫຍັງລັດຈຶ່ງບໍ່ຜະລິດແນວພັນພືດ, ພັນສັດ, ແນວພັນອື່ນໆ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດ ດ້ວຍລາຄາທີ່ເໝາະສົມ, ເປັນທຳ, ລາຄາບໍ່ແພງ  ແຕ່ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໃຫ້ພາກ ສ່ວນເອກະຊົນເປັນຜູ້ສະໜອງ ຫຼື ຈຳໜ່າຍ

ຜູ້ຖາມ: ປະຊາຊົນ ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ອີເມວ: local@local.com ໂທລະສັບ: # ວັນທີ: 09/11/2015
ຕອບ ແລະ ຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

ປະຊາຊົນບ້ານຊ່າງຄ້ອງ, ​ເມືອງແລະແຂວງຫຼວງພະບາງ ສະເໜີກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ໃນຍາມກາງຄືນ ທີ່ປະຊາຊົນນອນແລ້ວ ຂອງທ້າວສົມແພງແລະ ທ້າວ ຕຸ້ຍ ມາເຂົ້າເຟີນິເຈີ ຂອງທ້າວ ຂັນເຊິ່ງເປັນຄົນຫວຽດ ຢູ່ບ້ານດັ່ງກ່າວ. ຈາກນັ້ນ, ທັງສອງຄົນກໍເຄື່ອນຍ້າຍໄປບ່ອນໄໝ່ເຊິ່ງສົງໄສວ່າສົ່ງອອກຊາຍແດນເພື່ອຂາຍໄມ້ໃຫ້ປະເທດເພື່ອນບ້ານ. ສະເໜີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງກວດກາຕົວຈິງ

ຜູ້ຖາມ: ປະຊາຊົນ ບ້ານຊ່າງຄ້ອງ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ອີເມວ: local@local.com ໂທລະສັບ: # ວັນທີ: 09/11/2015
ຕອບ ແລະ ຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ