ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

 ຂໍພິຈາລະນາເອົາຄົນພິການ ສະໝັກເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ ເພາະປະຈຸບັນມີຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຢາກເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ​

ຜູ້ຖາມ: ຂໍພິຈາລະນາເອົາຄົນພິການ ສະໝັກເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ ເພາະປະຈຸບັນມີຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຢາກເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 14/10/2021
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

ຄໍາສະເໜີຂອງທ້າວ ເອີ້ນ ເລື່ອງທີ່ດິນ ຢູ່ບ້ານ ດ່ານໃຫຍ່ເມືອງ ແຂວງສາລະວັນ ​

ຜູ້ຖາມ: ຄໍາສະເໜີຂອງທ້າວ ເອີ້ນ ເລື່ອງທີ່ດິນ ຢູ່ບ້ານ ດ່ານໃຫຍ່ເມືອງ ແຂວງສາລະວັນ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 14/10/2021
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ