ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

​ປະຊາຊົນ, ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາການກຳນົດລາຄາເຮັດປື້ມສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ, ປະຊາຊົນ ຢາກໃຫ້ຂັ້ນເທິງມີແຈ້ງການ ແລະ ລະບຽບການລະອຽດໃນການກຳນົດລາຄາ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ຜູ້ຖາມ: ​​ປະຊາຊົນ, ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 13/02/2019
ຕອບ ແລະ ຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

ປະຊາຊົນ ສະເໜີບັນຫາກ່ຽວກັບຄ່າໂທລະສັບເຂື່ອຄ່າຍຕ່າງໆ ຂອງບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ​

ຜູ້ຖາມ: ​ປະຊາຊົນ ສະເໜີບັນຫາກ່ຽວກັບຄ່າໂທລະສັບເຂື່ອຄ່າຍຕ່າງໆ ຂອງບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ​ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 02/01/2019
ຕອບ ແລະ ຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ