ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

​ ຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊີແຈງກ່ຽວກັບ ການແກ້ໄຂບັນຫາທະນາຄານ ແລະ ບໍລິສັດສິນເຊື່ອ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນໃຫ້ແກ່ລູກໜີ້​

ຜູ້ຖາມ: ຫ້ອງການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຊີແຈງກ່ຽວກັບ ການແກ້ໄຂບັນຫາທະນາຄານ ແລະ ບໍລິສັດສິນເຊື່ອ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 21/09/2020
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

​ ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນ ເດືອນ 1-7 2020 

ຜູ້ຖາມ: ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນ ເດືອນ 1-7 2020 ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 21/09/2020
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ