ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

ພະນັກງານຫ້ອງວ່າການເມືອງໄຊສະຖານ ວ່າ: ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ຫ້ອງວ່າການເມືອງໄຊສະຖານ ບໍ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ເພາະວ່າຜູ້ກ່ຽວແມ່ນໄດ້ຂຶ້ນແຜນເອງ ຈ່າຍເງິນເອງ ເຮັດທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບເງິນ ໂດຍບໍ່ບອຫໃຫ້ໃຜຮູ້, ເຮັດແບບນີ້ມາເປັນເວລາ 5 ປີ ແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດເວົ້າໄດ້...​

ຜູ້ຖາມ: ເມືອງໄຊສະຖານ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 09/01/2020
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສ່ອງແສງຫາກະຊວງການເງິນກ່ຽວກັບບັນຫາເງິນເດືອນບໍ່ອອກ...​

ຜູ້ຖາມ: ​ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 09/01/2020
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ