ແຂວງອັດຕະປື

ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ລ/ດ ຫົວຂໍ້ຍ່ອຍ ປີປະກາດໃຊ້
1 ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງແຂວງອັັດຕະປື ຊຸດທີ 7 2010 - 2015