ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 1

ລ/ດ ລາຍລະອຽດ ປີປະກາດໃຊ້
1 ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 1 1975 - 1980