ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ລ/ດ ຊື່ກະຊວງ ຊື່ກົມ ຊື່ພະແນກ ເບີໂທ ແຟັກ ອີເມວ
1 ອົງການກວດກາລັດຖະບານ
2 ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
  1 ກົມເລຂາ 021900622
    1 ພະແນກເລຂານຸການ +85621214966 +85621900623
    2 ພະແນກຄຸ້ມຄອງກິດຈະກໍາລັດຖະບານ +85621214966 +85621900623
    3 ພະແນກກິດຈະການພາຍໃນ +85621900625 +85621900623
  2 ກົມປະຊາສຳພັນ (021) 900624 (021) 900624
    1 ພະແນກໂຄສະນາ 223620 900624
    2 ພະແນກກິດຈະການພາຍ 245750 900624
    3 ພະແນກສັງລວມຫາງສຽງ 2111144 900624
  3 ກົມສັງລວມການເມືອງ 021254755,021900637 021254753
    1 ພະແນກກິດຈະການພາຍໃນ 021219380 021254753
    2 ພະແນກສັງລວມຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ 021219380
    3 ພະແນກສັງລວມບໍລິຫານ-ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 021219380 021254753
  4 ກົມກົດໝາຍ 021900623
    1 ພະແນກກົດໝາຍເສດຖະກິດພ-ສັງຄົມ 021240527 021240527
    2 ພະແນກກົດໝາຍຍຸຕິທໍາ ແລະ ການປົກຄອງ 021900765 021240527
    3 ພະແນກກິດຈະການພາຍໃນ 021900765 021240527
  5 ກົມສັງລວມວັດທະນະທໍາ
    1 ພະແນກກິດຈະການພາຍໃນ 021254947 021252307