ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ໃນສຳນັກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
ທ່ານ ຈັນມີ ດວງບຸດດີ
ຊື່ຜູ້ເອີ້ນ
ວຽກເຮັດງານທໍາ
ວັນເກີດ
ຖິ່ນກຳເນີດ
ທີ່ຢູ່
ວັນທີເຂົ້າຮ່ວມການປະຕິວັດ
ວັນເດືອນປິເຂົ້າພັກສົມບູນ
ລະດັບການສຶກສາ
ການສັງລວມ