ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ສປປ ລາວເປັນພາຄີ
ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ລ/ດ ເລກທີເອກະສານ ວັນປະກາດໃຊ້ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ
1 001 09/10/2011 ປະມວນເອກະສານ ສປປ ລາວ ໃນຂະບວນການທົບທວນ ປະຈຳໄລຍະ ກ່ຽວກັບ ສິດທິມະນຸດ
2 001 01/06/2010 ສັງລວມຫຍໍ້ ການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນສົນທິສັນຍາ ຫຼາຍຝ່າຍ
3 003 15/03/2006 ປະມວນສົນທິສັນຍາສາກົນ ສິດທິມະນຸດ ເຫຼັມ III
4 001 17/07/1998 ທຳມະນູນ ໂຣມ (ROME) ວ່າດ້ວຍສານອາຍາສາກົນ
5 34/180 18/12/1979 ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ
6 001 23/05/1969 ສັນຍາແຫ່ງກຸງວຽນ ກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສົນທິສັນຍາ ລົງວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 1969
7 2200A 16/12/1966 ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ
8 002 12/01/1951 ປະມວນສົນທິສັນຍາສາກົນ ສິດທິມະນຸດ ເຫຼັມ II
9 001 02/12/1949 ປະມວນສົນທິສັນຍາສາກົນ ສິດທິມະນຸດ ເຫຼັມ I
10 001 13/02/1946 ປະມວນສົນທິສັນຍາສາກົນ ການພົວພັນການທູດ ແລະ ກົງສຸນ ເອກະສິດ ແລະ ສິດຄຸ້ມຄອງ ທາງການທູດ
11 001 26/06/1945 ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ
12 001 27/07/1929 ສົນທິສັນຍາເຊີແນວ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດຕໍ່ສະເລີຍເສິກ ລົງວັນທີ 12 ສິງຫາ 1949

ຈຳນວນ: 12