ຄະນະລັດຖະບານ ສະໄໝທີ 4

ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ປະຈໍາການລັດຖະບານ

ທ່ານ ຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ:

ຮອງນາຍົກ, ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງ ການຕາງປະເທດ

ທ່ານ ຄໍາຜຸຍ ແກ້ວບົວລະພາ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ

ທານ ພິມມະສອນ ເລືອງຄຳມາ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງສຶກສາທິການ

ທານ ສີເຫຼືອ ບຸນຄ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງຖະແງຂາວ ແລະ ວັດທະນະທຳ

ທານ ບົວທອງ ວົງລໍຄຳ

ປະທານຄະນະກຳມະການແຜນການແຫງລັດ

ທານ ອາຊາງ ລາວລີ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງພາຍໃນ

ທານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ທານ ພູມີ ທິບພະວອນ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງການຄາ ແລະ ການທອງທຽວ

ທ່ານ ສຸລິວົງ ດາລາວົງ.

ປະທານຄະນະກຳມະການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ທານ ເພາ ບຸນນະຜົນ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ, ໄປສະນີ ແລະ ກສາງ

ທານ ປອນເມກ ດາລາລອຍ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ທ່ານ ຄຳອ້ວນ ບຸບຜາ

ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ

ທານ ສຽນ ສະພັງທອງ

ລັດຖະມົນຕີວາການ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປາໄມ້

ທານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ

ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າຫອງວາການ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ທ່ານ ເຈືອງ ສົມບູນຂັນ

ຜູ້ວ່າການທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ທານ ຄຳໄຊ ສຸພານຸວົງ

ລັດຖະມົນຕີປະຈຳ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ທານ ບຸນຕຽມ ພິດສະໄໝ

ລັດຖະມົນຕີປະຈຳ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ທານ ສຸລິ ນັນທະວົງ

ລັດຖະມົນຕີປະຈຳ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ທານ ໄຊເຊັງລີ ເຕັງເບຼຍຈື

ລັດຖະມົນຕີປະຈຳ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ທານ ສົມພະວັນ ອິນທະວົງ

ລັດຖະມົນຕີປະຈຳ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ