ຕິດຕໍ່ພົວພັນ


ເນື້ອໃນ ແລະ ເຕັກນິກ ເວັບໄຊ
1ພະແນກ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຮັບຜິດຊອບ ຄຸ້ມຄອງ ທາງດ້ານເຕັກນິກ(021) 21 29 03
2ພະແນກ ສັງລວມ ຫາງສຽງສັງຄົນຮັບຜິດຊອບ ຄົ້ນຄວ້າ ຮັບ-ຕອບ ຫາງສຽງສັງຄົມ(021) 91 16 62
3ພະແນກ ໂຄສະນາຮັບຜິດຊອບ ເນື້ອໃນ(021) 22 36 20