ແມ່ນກົດໝາຍສູງສຸດ ແລະ ເປັນກົດໝາຍພື້ນຖານຂອງປະເທດ ທີ່ວາງຂໍ້ກໍານົດກົດເກນ ກ່ຽວກັບກົນໄກຂອງລັດໂດຍທົ່ວໄປ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເໜືອກົດໝາຍທໍາມະດາ; ກົດໝາຍໃດຂັດກັບລັດຖະທໍາມະນູນ ກົດໝາຍນັ້ນກໍ່ເປັນໂມຄະ, ບໍ່ມີຜົນ ບັງຄັບໃຊ້ຕາມກົດໝາຍ. ກົດໝາຍທັງໝົດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຕ້ອງສອດຄ່ອງ ຫຼື ບໍ່ຂັດກັບເນື້ອໃນຂອງລັດຖະທໍາມະນູນ. ລັດຖະທໍາມະນູນ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນການປົກຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕ ....