ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ເລກທີເອກະສານ ວັນປະກາດໃຊ້ ເລື່ອງ
26/ສພຊ 29/12/2022 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ສະບັບປັບປຸງ)
17/ສພຊ 07/07/2022 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (ສະບັບປັງປຸງ)
03/ສ​ພ​ຊ 16/11/2021 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2021
08/ສ​ພ​ຊ 16/11/2021 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສຳຫຼວດວັດແທກ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ ປີ 2021
72/ສ​ພ​ຊ 25/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສານ (ສະບັບປັບປຸງ).
71/ສ​ພ​ຊ 24/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ.
69/ສ​ພ​ຊ 20/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ເອກະສານ.
68/ສ​ພ​ຊ 19/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາກອນຊົມໃຊ້.
67/ສ​ພ​ຊ 18/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ລາຍໄດ້.
66/ສ​ພ​ຊ 17/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ (ສະບັບປັບປຸງ).
65/ສ​ພ​ຊ 14/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຕອບໂຕ້ ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລກການຊ່ວຍໜູນ ຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ.
64/ສ​ພ​ຊ 13/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງປຸງ).
63/ສ​ພ​ຊ 12/06/2019 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ອາຊີວະສຶກສາ.
62/ສ​ພ​ຊ 17/12/2018 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການລົດໄຟ.
61/ສ​ພ​ຊ 14/12/2018 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ.
60/ສ​ພ​ຊ 13/12/2018 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສຸຂະພາບ.
59/ສ​ພ​ຊ 12/12/2018 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ.
58/ສ​ພ​ຊ 11/12/2018 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
57/ສ​ພ​ຊ 10/12/2018 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄົນພິການ.
25/ສ​ພ​ຊ 12/05/2017 ກົດ​ໝາຍ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ

ເອກະສານທັງໝົດ: 160