ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ, ຄາດຄະເນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໝົດສົກປີ 2014-2015 ແລະ ກະກຽມສ້າງແຜນການ ສົກປີ 2015-2016.
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 16/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 06/04/2015 13:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ, ຄາດຄະເນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໝົດສົກປີ 2014-2015 ແລະ ກະກຽມສ້າງແຜນການ ສົກປີ 2015-2016.
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ຄໍາສັ່ງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ເອກະສານຄັດຕິດ C15_16.pdf