ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການກະກຽມຈັດຕັ້ງ ວັນສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອກໍາຈັດພະຍາດໝາກແດງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17-30 ພະຈິກ 2014

​​​​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 53/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 20/11/2014 16:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ອາຊາງ ລາວລີ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການກະກຽມຈັດຕັ້ງ ວັນສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອກໍາຈັດພະຍາດໝາກແດງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17-30 ພະຈິກ 2014
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ຄໍາສັ່ງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ C14_53.pdf