ແຈ້ງການ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອຸປະຕິເຫດ ທາງຖະໜົນ ໃນ ສປປ ລາວ

​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 5910/ຄຂປກ
ວັນປະກາດໃຊ້ 18/05/2005 03:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ, ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ແຈ້ງການ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນອຸປະຕິເຫດ ທາງຖະໜົນ ໃນ ສປປ ລາວ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ, ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ
ປະເພດເອກະສານ ແຈ້ງການ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ 5910.pdf