ຄໍາສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດ ຕ້ານການຄ້າ ແລະ ຂູດຮີດທາງ ເພດເດັກ ໄລຍະປີ 2007-2011

​​​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 0019/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 23/09/2008 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຄໍາສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດ ຕ້ານການຄ້າ ແລະ ຂູດຮີດທາງ ເພດເດັກ ໄລຍະປີ 2007-2011
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ຄໍາສັ່ງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ C080019.pdf