ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຜົນການກວດກາປະເມີນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາ ປະຈໍາປີ 2012

​​​​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 0098/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 23/08/2012 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ທອງສິງ ທຳມະວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຜົນການກວດກາປະເມີນ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາ ປະຈໍາປີ 2012
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ປະເພດເອກະສານ ຂໍ້ຕົກລົງ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ເອກະສານຄັດຕິດ A12_0098.pdf