ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2016-2025

ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2016-2025

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 01/ທ
ວັນປະກາດໃຊ້ 10/03/2015 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2016-2025
ອົງການປະກາດໃຊ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ຊະນິດເອກະສານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ Strategic Plan on Capital Market Development.pdf