ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 01/ກຊສ
ວັນປະກາດໃຊ້ 05/01/2016 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ປະເພດເອກະສານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ ESDP.pdf