ຍຸດທະສາດຄຸ້ມຄອງວຽກງານລັດຖະກອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2020
ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີ/ສັນຍາລັກ 01/ພນ
ວັນປະກາດໃຊ້ 07/11/2011 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ທ່ານ ຄຳປານ ພິລາວົງ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຍຸດທະສາດຄຸ້ມຄອງວຽກງານລັດຖະກອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2020
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງ ພາຍໃນ
ຊະນິດເອກະສານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ
ຟາຍແນບຄັດຕິດ plant of employees management.pdf