ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ໂພຊະນາການ

​​​​​ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ໂພຊະນາການ​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 248/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 05/09/2014 15:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ດຣ ປອນເມກ ດາລາລອຍ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ໂພຊະນາການ
ອົງການປະກາດໃຊ້ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
ປະເພດເອກະສານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ ຍຸດທະສາດໂພສະນາການ 2010-2015.pdf