ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 2011-2015

​​ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 2011-2015​

ຄຸນລັກສະນະເອກະສານ
ເລກທີເອກະສານ 313/ນຍ
ວັນປະກາດໃຊ້ 29/02/2012 00:00
ຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ຄະນະກຳມາທິການການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ
ເນື້ອໃນຫຍ້ໍ ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 2011-2015
ອົງການປະກາດໃຊ້ ຄະນະກຳມາທິການການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ
ປະເພດເອກະສານ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂົງເຂດ ຂົງເຂດວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ
ເອກະສານຄັດຕິດ 2nd-nsaw-2011-15.pdf