ຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ລ/ດ ເລກທີເອກະສານ ວັນປະກາດໃຊ້ ຫົວຂໍ້ເອກະສານ
1 01/ພບ 04/07/2016 ນະໂຍບາຍ ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ອະນຸລັກພະລັງງານ
2 01/ກ​ຜ​ທ 01/06/2016 ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ ແຫ່ງ​ຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງ​ທີ VIII (2016-2020)
3 01/ກຊສ 05/01/2016 ວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020)
4 01/ທ 10/03/2015 ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2016-2025
5 561/ຄຜທ 04/11/2014 ນະໂຍບາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ຂະແໜງ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແບບຍືນຍົງ ທາງດ້ານ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
6 831/ກຊສ 05/09/2014 ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາພະນັກງານ ສາທາລະນະສຸກ ຮອດປີ 2020
7 037 05/09/2014 ແຜນການປະຕິບັດແຫ່ງຊາດ ຂອງວຽກງານຈັດຫານໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ເຂດຊົນນະບົດ
8 248/ນຍ 05/09/2014 ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ໂພຊະນາການ
9 365/ກສຊ 05/09/2014 ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ
10 100/ນຍ 05/09/2014 ຂອບພັດທະນາຂະແໜງ ການສຶກສາ 2009-2015
11 243/ນຍ 05/09/2014 ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ
12 897/ຜທ 05/09/2014 ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2010-2020
13 165 30/03/2014 ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການເຜົ້າລະວັງ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່
14 02/ ນຍ 26/09/2013 ຍຸດທະສາດ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020
15 01/ລບ 22/06/2012 ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ສຳລັບປີ 2011 ເຖິງ 2020 "ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ II"
16 01/ກຊສ 31/03/2012 ແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຄັ້ງທີ II (ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2015)
17 001 06/03/2012 ແຜນຍຸດທະສາດ 4 ປີ ຂອງກົມພາສີ ສປປ ລາວ 2012-2017​
18 313/ນຍ 29/02/2012 ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 2011-2015
19 01/ ນຍ 12/11/2011 ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 2011 ຮອດປີ 2020
20 01/ພນ 07/11/2011 ຍຸດທະສາດຄຸ້ມຄອງວຽກງານລັດຖະກອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຮອດປີ 2020

ຈຳນວນ: 27