ກອງປະຊຸມ ລັດຖະບານ ສະໄໝ ວິສາມັນ ປະຈຳເດືອນ ເມສາ 2014

ຜູ້ຂຽນ: ອານິຄົມ ວົງເດືອນ

ວັນພຸດ, 21 ພ.ພ 2014 00:00

     ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ອາຊາງ ລາວລີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານ ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ໃນວັນທີ 08-09 ເມສາ 2014 ກອງປະຊຸມ ລັດຖະບານ ສະໄໝ ວິສາມັນປະຈຳເດືອນ ເມສາ 2014 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງວ່າການ ລັດຖະບານ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຄະນະລັດຖະບານ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ເອົານິຕິກຳ ທີ່ສຳຄັນ ຈຳນວນໜຶ່ງຄື:
1. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ດ້ານຫຼັກການ ຕໍ່ກັບການປັບປຸງ ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ສຳລັບຮ່າງ ກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ ມາແຕ່ປີ 2007 ນີ້ ເຫັນວ່າ ເນື້ອໃນສ່ວນຫຼາຍ ຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ ກັບສະພາບ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນປະຈຸບັນ, ເຊິ່ງຮ່າງ ກົດໝາຍ ສະບັບນີ້ ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານ ມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ ເຕັກນິກ ສຳລັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ, ຂະບວນການ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແນໃສ່ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ດັ່ງກ່າວ ມີຄຸນນະພາບ, ມີປະສິດທິພາບ, ຍຸຕິທຳ ແລະ ປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດ ອັນຊອບທໍາ, ຄວາມປອດໄພ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນ ອັນສຳຄັນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ປະເທດຊາດ. ສຳລັບການປັບປຸງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານ ໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບ ມີ 13 ພາກ, 13 ໝວດ, 126 ມາດຕາ, ປັບປຸງ 34 ມາດຕາ ແລະ ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ ຈຳນວນ 23 ມາດຕ​າ.
2.  ການກວດສອບ ເອກະລາດ ແມ່ນການກວດສອບ ເອກະສານ ລາຍງານ ການເງິນ ຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ທີ່ດຳເນີນການ ໂດຍນັກກວດສອບ ຂອງວິສາຫະກິດ ກວດສອບ ທີ່ເປັນເອກະລາດ ຈາກເປົ້າໝາຍ ທີ່ຖືກກວດສອບ. ດັ່ງນັ້ນກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເຫັນດີ ເປັນກະພາບ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດສອບ ເອກະລາດ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມ ກວດກາ ວຽກງານ ກວດສອບ ເອກະລາດ ແນໃສ່ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງສັງຄົມ, ນັກກວດສອບ, ເປົ້າໝາຍ ຖືກກວດສອບ ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ທາງດ້ານບໍລິຫານ ການເງິນ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ, ເປັນລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍ ທັງປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.
3. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຜ່ານການປັບປຸງຮ່າງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອາກອນ ມູນຄ່າເພີ່ມ ທີ່ສະເໜີ ໂດຍກະຊວງ ການເງິນ, ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີທິດຊີ້ນຳ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນຳໄປປັບປຸງຄືນ ຕາມການປະກອບ ຄຳຄິດ ຄຳເຫັນ ຂອງສະມາຊິກ ລັດຖະບານ. ພ້ອມທັງ, ໃຫ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສຳມະນາ ໃນທາງວິຊາການ ຕື່ມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການປັບປຸງຮ່າງ ກົດໝາຍ ສະບັບ ດັ່ງກ່າວນີ້ ມີເນື້ອໃນ ຄົບຖ້ວນ, ຮັດກຸມ, ຈະແຈ້ງ ເມື່ອປະກາດໃຊ້ ແລ້ວຕ້ອງສາມາດ ນຳໃຊ້ໄດ້ ຍາວນານ ແລະ ບໍ່ຄັດກັບ ນິຕິກຳອື່ນໆ, ແລ້ວນຳມາ ຜ່ານກອງປະຊຸມ ລັດຖະບານ ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ເພື່ອນຳສະເໜີ ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ.
4. ບັນຫາສຸດທ້າຍ ຂອງກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເຫັນດີ ເປັນເອກະພາບ ຮັບຮອງຮ່າງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງເພື່ອ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ວຽກງານ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ. ກອງປະຊຸມ ເຫັນວ່າ ການອອກກົດໝາຍ ສະບັບນີ້ ທັງເປັນຄວາມຈຳ ເປັນສຳລັບພາຍໃນ ແລະ ທັງເປັນພັນທະສາກົນ ທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອແນໃສ່ ສະກັດກັ້ນ, ຈຳກັດ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດມີການກະທຳ ດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍຮູບການໃດໆ ຢູ່ປະເທດ ຂອງພວກເຮົາ.
      ຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຊີ້ນໍາ ໃຫ້ສະມາຊິກ ລັດຖະບານ ນໍາເອົາເນື້ອໃນ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງ ເປັນເອກະພາບ ໃນກອງປະຊຸມ ຄັ້ງນີ້ ລວມທັງ ບັນດາວຽກງານ ທີ່ເປັນຈຸດສຸມ ແຕ່ນີ້ຫາ ທ້າຍເດືອນ ເມສາ 2014 ໄປຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດ ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຢ່າງເອົາການເອົາງານ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດ ດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເປັນຕົ້ນ:
1. ໃຫ້ບັນດາທ່ານ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ, ຫົວໜ້າອົງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮີບຮ້ອນກະກຽມເນື້ອໃນ ກອງປະຊຸມ ກາງປີ 2014 ແລະ ກອງປະຊຸມ ພົບປະ ລະຫວ່າງ ນາຍົກ ກັບສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງຊາດ ທີ່ຈະດຳເນີນ ໃນວັນທີ 21-25 ເມສາ 2014 ໃຫ້ສຳເລັດ ໂດຍໄວ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້ທັນ ສົ່ງໃຫ້ສະມາຊິກ ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາເຈົ້າແຂວງ ແລະ ເຈົ້າຄອງ ນະຄອນຫຼວງ ຕາມລະບຽບ ວາລະການປະຊຸມ.
2. ໃຫ້ບັນດາສະຫາຍ ຮີບຮ້ອນຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍ ຄຳສັ່ງແນະນຳ ຂອງຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 15/ຄສພ, ລົງວັນທີ 7 ເມສາ 2014, ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 17/ນຍ, ລົງວັນທີ 1 ເມສາ 2014 ກ່ຽວກັບການກວດກາ ແລະ ເກັບກຳ ຈຳນວນພົນ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານບຳນານ, ເສຍອົງຄະ ແລະ ເປົ້າໝາຍອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆ ຈາກງົບປະມານ ຂອງລັດ ໃຫ້ແລ້ວທັນລາຍງານ ຄະນະກວດກາ ເກັບກຳຈຳນວນພົນ ຂອງລັດຖະບານ ຕາມກຳນົດເວລາ.
3. ໃຫ້ທຸກຂະແໜງການ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ເອົາໃຈໃສ່ ຊີ້ນຳນຳພາ ແລະ ແນະນຳ ຂະແໜງການຂອງຕົນ ໃນການຫຼິ້ນບຸນປີໃໝ່ ລາວ ບົນຈິດໃຈ ຂອງການປະຢັດມັດທະຍັດ, ມີຄວາມສະຫງົບ-ມີຄວາມເປັນລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍ, ມີຄວາມປອດໄພ ຕໍ່ສຸຂະພາບ, ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງທຸກຄົນ, ທຸກຄອບຄົວ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ງານ ສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ ລາວ ເຮົາປີນີ້ ເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດ ອັນສົດຊື່ນ, ມີຄວາມໝາຍ ສຳຄັນ ໃນການຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມ ຮີດຄອງ ປະເພນີ ກໍ່ຄືມູນເຊື້ອ ທາງດ້ານວັດທະນາທຳ ອັນດີງາມ ຂອງຊາດລາວເຮົາ.

ແຫຼ່ງ: ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ