ລັດຖະບານໄດ້ອອກດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ.

ຜູ້ຂຽນ: ພາບໂດຍ: ໄກແກ້ວ ຈາກໜັງສືພິມເສດຖະກິດການຄ້າ

ວັນສຸກ, 08 ສ.ຫ 2014 11:00

​​

ກອງທຶນຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ທີ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ, ມີພາລະບົດບາດໃນການລະດົມຂົນຂວາຍທຶນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຂອງກອງທຶນ ໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ.
ກອງທຶນຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ຂັ້ນສູນກາງ ຂຽນຫຍໍ້ “ທຄສ” ຖຶກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ຶອກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ, ສ່ວນຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຄວບຄຸມ, ຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນຢາເສບຕິດແຂວງ, ນະຄອນ ຂຽນຫຍໍ້ “ທຄສຂ” ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ຄະນະກໍາມະການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຕາມດໍາລັດສະບັບນີ້ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ຈຸດປະສົງ ໃນການອອກດໍາລັດສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການກວດກາການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກອງທຶນຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານຢາເສບຕິດ ເພື່ອລະດົມຂົນຂວາຍທຶນຈາກທຸກພາກສ່ວນ ໃນສັງຄົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ວຽກງານກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດລວມທັງການປິ່ນປົວ, ຟື້ນຟູສຸຂະພາບ ແລະ ຝຶກວິຊາຊີບເປັນຕົ້ນ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມລາວ ປອດຈາກຢາເສບຕິດ, ປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ປະກອບສ່ວນເປັນ ກໍາລັງແຮງເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.
                                                                            (ສ່ວນຂໍ້ມູນລະອຽດສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ນີ້)

ແຫຼ່ງ: ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ
ຂ່າວອື່ນໆ