ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໄດ້ຊີ້ແຈງແລ້ວ
ຄໍາຖາມ

​​​​​ແຈ້ງຕອບຈາກແຂວງຈໍາປາສັກ ກ່ຽວກັບການກວດກາຄືນຫວຍລັດຖະບານໄທ ແລະ ຫວຍເທື່ອນ​

ຜູ້ຖາມ: ປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ສະເໜີກວດກາຄືນ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 04/11/2021
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ
ຄໍາຖາມ

 ຂໍພິຈາລະນາເອົາຄົນພິການ ສະໝັກເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ ເພາະປະຈຸບັນມີຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຢາກເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ​

ຜູ້ຖາມ: ຂໍພິຈາລະນາເອົາຄົນພິການ ສະໝັກເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ ເພາະປະຈຸບັນມີຄົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຢາກເຂົ້າປະກັນສັງຄົມ ອີເມວ: ໂທລະສັບ: ວັນທີ: 14/10/2021
ຄຳຕອບ ແລະ ຄຳຊີ້ແຈງຂໍ້ສະເໜີ