ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.