ເລືອກຈໍານວນແຖວສະແດງ:
ເລກທີເອກະສານ ວັນປະກາດໃຊ້ ເລື່ອງ
26/ສພຊ 29/12/2022 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ສະບັບປັບປຸງ)
345/ນຍ 25/10/2022 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ຍອດນ້ຳງື່ມ.
344/ນຍ 25/10/2022 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ຍອດນ້ຳງຽບ.
343/ນຍ 25/10/2022 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ພູຫຼວງ-ພູເຂົານົກ.
342/ນຍ 25/10/2022 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ແຫຼ່ງນ້ຳມັດ.
341/ນຍ 25/10/2022 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງ ປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ແຫຼ່ງນ້ຳຄຽນ-ນ້ຳໂມ້.
389/ລບ 20/10/2022 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
383/ນຍ 10/10/2022 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພການບິນພົນລະເຮືອນ.
322/ລບ 02/09/2022 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ.
295/ລບ 29/08/2022 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນກິລາ-ກາຍຍະກຳ
292/ນຍ 25/08/2022 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ການປະກາດໃຊ້ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມລະບົບປ້ອງກັນເດັກ 2022-2026.
290/ລບ 17/08/2022 ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ ແລະ ບໍ​ລິ​ການ​ລັດ ແບບ​ດິ​ຈິ​ຕອນ
283/ລບ 11/08/2022 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ
280/ລບ 09/08/2022 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຊັບສິນທີ່ຖືກຢຶດ, ອາຍັດ ແລະ ຮິບເປັນຂອງລັດ.
279/ລບ 09/08/2022 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍພົນລະເມືອງກິດຕິມະສັກ ຂອງ ສປປ ລາວ.
210/ລບ 29/07/2022 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ.
205/ລບ 22/07/2022 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ.
204/ນຍ 08/07/2022 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົນພິການ.
17/ສພຊ 07/07/2022 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (ສະບັບປັງປຸງ)
196/ນຍ 06/07/2022 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນະໂນບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ ແລະ ສັດນ້ຳ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ເອກະສານທັງໝົດ: 693